Armenian

Data

Science

Dictionary

 

 

 

 

How do you say gradient descent, backpropagation, or all the other fancy but essential data science terms in Armenian?

 

Sometimes there are many options, other times none. To foster effective communication in academia, research and industry, it is crucial to establish a common language in the field.

 

With this goal in mind, we are excited to introduce the Data Science Armenian Dictionary.

 

 

 

 

TermTranslationCategories
(Customer) Insight AnalystՀաճախորդների վերլուծաբան(Business) Analytics
AB testingA/B թեստավորում
A/B փորձարկում
General
accuracyՃշգրտությունMachine Learning (ML)
activation functionակտիվացման գործառույթ
ակտիվացման ֆունկցիա
Deep Learning (DL)
AI chatbot- չատբոտ
- խոսակցական ագենտ
- ԱԲ զրուցակից (ԱԲ - արհեստական բանականություն)
General
anomaly detectionանոմալիայի հայտնաբերումStatistics
Area Under the Curve (AUC)կորով սահմանափակված պատկերի մակերես
Կորից վար տիրույթ
Machine Learning (ML)
arrayշարք
զանգված
General
Artificial Intelligence (AI)Արհեստական բանականությունGeneral
Artificial Neural Networks (ANN)Արհեստական նեյրոնային ցանցDeep Learning (DL)
attributeներհատկությունGeneral
autoregressionավտոռեգրեսիա, ինքնահետընթացStatistics
Autoregressive (AR) modelավտոռեգրեսիվ մոդելStatistics
back endբեք էնդGeneral
backpropagationՍխալի հետընթաց տարածում
հետ տարածում

Հետանցում
Machine Learning (ML)
bag-of-words modelբառերի տոպրակ մոդել
բառերի կույտ մոդել
Natural Language Processing (NLP)
bagging (bootstrap aggregating)կայունալավարկում; չափածրարումMachine Learning (ML)
bar chartՍյունաձև դիագրամ
Սյունագրամ
Visualization
barplotՍյունային դիագրամ
Ձողային դիագրամ
Visualization
Bayes' theoremԲայեսի թեորեմProbability
Bayesian inferenceԲայեսյան կանխագուշակումProbability
Bayesian networkԲայեսյան ցանցProbability
behavioral analyticsԿարգադրողական վերլուծություն
Հրահանգչական վերլուծություն
General
Bernoulli distributionԲերնուլիի բաշխումProbability
Bernoulli trialԲերնուլիի փորձերProbability
biasշեղում կողմնակալությունMachine Learning (ML)
bias–variance tradeoff-Շեղում-վարիացիա դիլեմմա/երկընտրանքStatistics
big dataՄեծ տվյալներ
մեծածավալ տվյալներ
General
bigramԲիգրամGeneral
binaryԵրկուականMathematics
Binomial distributionերկանդամային
բաշխում, բինոմական/բինոմալ բաշխում
Probability
booleanբուլյանComputer Science (CS)
boostingխթանող ալգորիթմերMachine Learning (ML)
bootstrappingսկզբնաբեռնումMachine Learning (ML)
box plotտուփ-դիագրամVisualization
Business Analytics (BA)Բիզնես վերլուծություն(Business) Analytics
Business Intelligence (BI)Նկարագրական վերլուծություն(Business) Analytics
categorical variableկարգային փոփոխականStatistics
causationպատճառականությունGeneral
classԴասMachine Learning (ML)
classificationԴասակարգումMachine Learning (ML)
classification thresholdդասակարգման սահմանMachine Learning (ML)
clickstream analyticsսեղմումահոսքի վերլուծություն
Սեղմումների վերլուծություն
(Business) Analytics
clusteringsee k-means clusteringMachine Learning (ML)
coefficientգործակիցMathematics
comparable store salesհամադրելի վաճառքներ
համեմատելի վաճառքներ
(Business) Analytics
computational linguisticsՄաթեմատիկական լեզվաբանություն
Հաշվողական լեզվաբանություն
Natural Language Processing (NLP)
Computer Vision (CV)- Համակարգչային տեսողությունArtificial Intelligence (AI)
concaveգոգավորMathematics
confidence intervalվստահելիության միջակայք/մակարդակStatistics
confusion matrix-շփոթության մատրիցMachine Learning (ML)
consumption patternsսպառման ձևեր
սպառման օրինաչափություններ
(Business) Analytics
continuous variableանընդհատ փոփոխականStatistics
control groupվերահսկվող խումբGeneral
convergence- ԶուգամիտությունMachine Learning (ML)
convex functionՈւռուցիկ ֆունկցիաMathematics
correlationԿոռելյացիա
հարաբերակցություն
Statistics
cosine similarityԿոսինուսային նմանությունMachine Learning (ML)
cost functionկորստի ֆունկցիաMachine Learning (ML)
covarianceկովարիացիա
համափոփոխություն
Probability
cross entropyԽաչաձև էնտոպիաGeneral
cross validationխաչաձև վավերացումMachine Learning (ML)
cross-sectional dataՏարածական տվյալներStatistics
cross-sectional time series dataՊանելային տվյալներGeneral
Customer Acquisition Cost (CAC)Հաճախորդի ձեռքբերման արժեք(Business) Analytics
Customer Churn Rate (CCR)Հաճախորդի(plural?) արտահոսքի գործակից (ՀԱԳ)(Business) Analytics
Customer Lifetime Value (CLV)Հաճախորդի կենսապարբերաշրջանի արժեք (ՀԿԱ)(Business) Analytics
Customer Satisfaction Score (CSAT)Հաճախորդների բավարարվածության
գնահատական
(Business) Analytics
dashboardվահանակVisualization
Data AnalystՏվյալների վերլուծաբան(Business) Analytics
data augmentationտվյալների հավելումGeneral
data cleaningՏվյալների մաքրումGeneral
data cleansingՏվյալների մաքրումGeneral
Data EngineerՏվյալների ինժեներ
Տվյալների ճարտարագետ
Job Roles
data engineeringՏվյալների ճարտարագիտությունGeneral
data explorationՏվյալների ուսումնասիրությունGeneral
Data Governance (DG)տվյալների ղեկավարում
տվյալների կառավարում
General
data journalismՏվյալների լրագրություն
տվյալային լրագրություն
General
data managementsee data goverenecneGeneral
data miningՏվյալների արդյունահանումGeneral
data pipelinetvyalneri hosqagicGeneral
data processingՏվյալների մշակումGeneral
data storytellingՏվյալային պատմախոսությունGeneral
data typeՏվյալների տեսակGeneral
data visualizationՏվյալների վիզուալացում
տվյալների պատկերում
Visualization
Data Warehouse (DW or DWH)Տվյալների պահեստGeneral
data wranglingՏվյալների փոխակերպում
տվյալների նախապատրաստում
General
data-drivenՏվյալների վրա հիմնված
տվյալահեն
General
databaseՏվյալների բազաGeneral
dataframeտվյալների հավաքածու, տվյալների աղյուսակ, General
datasetտվյալների հավաքածու
տվյալների շարք
տվյալների բազմություն
General
decileտասնյակStatistics
decision boundaryՈրոշման սահման(ագիծ)Statistics
decision tree-Որոշման ծառMachine Learning (ML)
Deep Learning (DL)խորն ուսուցում
խորուսուցում
Deep Learning (DL)
Degrees of Freedom (DF)ազատության աստիճաններ
Statistics
density plotՀավանականության դիագրամ
հավանականության խտության դիագրամ
Visualization
descriptive analyticsՎարքային վերլուծություն
Վարքագծային վերլուծություն
(Business) Analytics
diagnostic analysisպատճառաբանական վերլուծություն
Ախտորոշիչ վերլուծություն
(Business) Analytics
Digital Analystթվային վերլուծաբանJob Roles
dimension reductionչափումային նվազեցում,
չափումային կրճատում
Machine Learning (ML)
divergenceտարամիտությունMathematics
divide and conquer algorithm"Բաժանիր և տիրիր" ալգորիթմAlgorithms
donut diagramՕղակաձև դիագրամVisualization
dynamic programming algorithmԴինամիկ ծրագրավորման ալգորիթմMathematics
Earnings Per Share (EPS)Շահույթ մեկ բաժնետոմսի համար(Business) Analytics
edge analyticsծայրային վերլուծություն
եզրային վերլուծություն
(Business) Analytics
ensemble methodsԱնսամբլային մեթոդներ
Համակազմային մեթոդներ
Statistics
ensemble modelingԱնսամբլային մոդելավորում
Համակազմային մոդելավորում
Statistics
error termսխալ, սխալանքStatistics
evaluation metricsԳնահատման չափումներStatistics
Expectation–Maximization (EM) algorithmspasman yev aravelacman algorithm
spasman-aravelacman algorithm
Algorithms
explorationՏվյալների հետազոտական վերլուծություն (ՏՎՀ)General
Extract Transform and Load (ETL)Հավաքել, Փոխակերպել և Բեռնել (ՀՓԲ)General
F-scoreF-արժեք
F գնահատական
Statistics
factor analysis- Գործոնի վերլուծություն
- Գործոնային վերլուծություն
Statistics
false negative- Կեղծ ԲացասականMachine Learning (ML)
false positive- Կեղծ ԴրականMachine Learning (ML)
feature engineeringհատկանիշների (*sing.) կառուցում
հատկանիշների ստեղծում
Machine Learning (ML)
feature hashing-հատկանիշների վերապատկերում
-հատկանիշների հեշավորում
Machine Learning (ML)
feature reductionհատկանիշների (*sing.) կրճատում
հատկանիշների նվազեցում
Machine Learning (ML)
feature spaceհատկանիշների տարածություն
popoxakanneri
Machine Learning (ML)
feature vectorհատկանիշների վեկտորMachine Learning (ML)
feedforwardԱռաջատար նեյրոնային ցանց
Ուղիղ կապված նեյրոնային ցանց
ուղղագիծ նեյրոնային ցանց
առաջաբեր նեյրոնային ցանց
Deep Learning (DL)
front endֆրոնթ էնդ
fuzzy algorithmmshushot algorithmAlgorithms
game theoryԽաղերի տեսությունGeneral
Gaussian mixture modelԳաուսյան խառնուրդի մոդելStatistics
Generative Adversarial Network (GAN)Գեներացնող հակամարտ ցանց
Գոյացնող մրցակցային ցանց
Machine Learning (ML)
Genetic Algorithm (GA)Գենետիկական ալգորիթմ
Գենետիկ ալգորիթմ
Computer Science (CS)
goodness of fitմոդելի համապատասխանությունStatistics
gradient descent-գրադիենտի անկում
-ածանցյալի անկում
Machine Learning (ML)
Graph Database (GDB)Գրաֆիկական տվյալների բազաGeneral
greedy algorithmԱգահ ալգորիթմ
Ժլատ ալգորիթմ
Անհագ ալգորիթմ
Algorithms
grid searchvandakayin voronum
ցանցային որոնում
Machine Learning (ML)
gross profit marginՀամախառն շահույթի մարժա(Business) Analytics
heteroskedasticityհետերոսկեդաստիկությունStatistics
Hidden Markov Model (HMM)թաքնված Մարկովյան մոդել
Մարկովյան թաքնված մոդել
Մարկովի թաքնված մոդել
Statistics
histogramՀիստոգրամVisualization
homoscedasticityհոմոսկեդաստիկություն,Statistics
hyperparameterԳերցուցիչMachine Learning (ML)
hypothesisհիպոթեզ, վարկածStatistics
imbalanced dataտվյալների անհավասարակշռություն
Machine Learning (ML)
independent and identically distributed (iid)Անկախ և նույնական բաշխվածStatistics
indexՑուցիչ
Ինդեքս
General
insightgtaco , General
iterationիտերացիա
բազմակրկնություն
General
joint probability distributionՀամատեղ հավանականության բաշխումStatistics
k-means clusteringK-միջինով կլաստերացում
K-միջինով խմբավորում
K-միջիններով կլաստերինգ
K-միջիններով խմբավորում
K-միջիններով փնջավորում
Machine Learning (ML)
Key Performance Indicator (KPI)հիմնական կատարողական ցուցիչ (ՀԿՑ)
Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշ (ԱԱՑ)
(Business) Analytics
key-valueբանալիGeneral
kurtosisչորրորդ կարգի մոմենտ
էկսցես
Statistics
labelՊիտակMachine Learning (ML)
learning rateուսուցման արագության գործակից
Ուսուցման գործակից
Machine Learning (ML)
line chartԳծային դիագրամVisualization
linear regressionգծային ռեգրեսիաMachine Learning (ML)
listցուցակ
ցանկ
General
local maximumտեղայիMathematics
local minimumտեղայինMathematics
logistic regressionՏրամաբանական ռեգրեսիա
լոգիստիկական ռեգրեսիա
Machine Learning (ML)
longitudinal dataԵրկայնական տվյալներGeneral
machine learningՄեքենայական ուսուցում
Մեքենական ուսուցում
Machine Learning (ML)
Market Basket Analysis (MBA)- Սպառողական զամբյուղի տվյալների վերլուծություն
- Սպառողական զամբյուղի վերլուծություն
General
matrixմատրիցMathematics
maximum likelihoodառավելագույն ճշմարտանմանությունStatistics
maximum likelihood estimateԱռավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդStatistics
Maximum Likelihood Estimation (MLE)Առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդStatistics
metadataմետատվյալներGeneral
mixture modelԽառնուրդի մոդելներ
Խառնուրդային մոդել(ներ)
Statistics
modelԿաղապար, Machine Learning (ML)
model deploymentՄոդելի տեղակայում
Մոդելի կիրառում
Machine Learning (ML)
model fittingՄոդելի համապատասխանեցում
Մոդելի հարմարեցում
Machine Learning (ML)
model selectionՄոդելի ընտրությունMachine Learning (ML)
model tuningՄոդելի կարգավորում
Մոդելի լարում
Machine Learning (ML)
Multinomial Distributionբազմանդամային բաշխումProbability
Named-Entity Recognition (NER)Anvanvac inqnutyunneri nuynakanacum
Անվանված սուբյեկտների ճանաչում
Անվանman ճանաչում
Natural Language Processing (NLP)
Natural Language Processing (NLP)Բնական լեզվի մշակումGeneral
net profit marginԶուտ շահույթի մարժա(Business) Analytics
Net Working Capital (NWC)աշխատանքային կապիտալ
շրջանառու կապիտալ
(Business) Analytics
Network Analysis (NA)- Ցանցի վերլուծություն
- Ցանցային վերլուծություն
General
normal distributionնորմալ բաշխումProbability
normalizationԲնականոնացումMachine Learning (ML)
observationդիտարկումGeneral
omitted variable biasբացակայող փոփոխականի շեղումStatistics
one-hot encodingՄիաթեժ ծածկագրումMachine Learning (ML)
one-shot learningՄիափորձ ուսուցում
Սակավափորձ ուսուցում
Machine Learning (ML)
optimizationՕպտիմալացում, ԼավարկումMachine Learning (ML)
outlier- տիրույթից դուրս գտնվող կետ
- Դուրսպրծուկ 😀
- Կողմնակի կետ
- հեռավոր կետեր
Statistics
overfittingգերմարզումMachine Learning (ML)
oversamplingԳերնմուշառում
Գերընտրանք
Machine Learning (ML)
p-valueվստահելիության մակարդակ* (alos confidence interval)
P-արժեք
Statistics
panel dataՊանելային տվյալներGeneral
panel regressionՊանելային ռեգրեսիա
պանելային հետադիմություն
Statistics
parallel programmingԶուգահեռ ծրագրավորումGeneral
parameterցուցիչ
պարամետր
Machine Learning (ML)
parsingՇարահյուսական վերլուծությունNatural Language Processing (NLP)
Part-Of-Speech Tagging (POS Tagging)Քերականական պիտակավորումNatural Language Processing (NLP)
pie chartՇրջանաձև դիագրամVisualization
pivot tableառանցքային աղյուսակStatistics
pooling layer- փուլինգ շերտ
- կուտակային շերտ
Deep Learning (DL)
populationգլխավոր համախմբությունGeneral
posterior distributionհետփորձնական բաշխումStatistics
precisionՃշգրտության (չափում)Machine Learning (ML)
predictive analyticsկանխատեսող վերլուծությունStatistics
prescriptive analyticsԿարգադրողական վերլուծություն
Հրահանգչական վերլուծություն
Statistics
Principal Component Analysis (PCA)Գլխավոր բաղադրիչի վերլուծություն
Գլխավոր բաղադրյալի եղանակ
Machine Learning (ML)
prior distributionնախափորձնական բաշխում
նախնական բաշխում
Statistics
quantileբաժանագիծ
քվանտիլ/կվանտիլ
Statistics
quartileքառորդStatistics
randomպատահականStatistics
random forestՊատահական անտառ
Machine Learning (ML)
randomnessպատահականությունStatistics
recallզգայունություն
Machine Learning (ML)
Receiver Operating Characteristic (ROC) curve- ROC կոր
- Սխալի կոր
Visualization
recommendation systemԽորհրդատու համակարգեր
Առաջարկների համակարգեր
Առաջարկման համակարգեր
առաջարկող համակարգ
Machine Learning (ML)
recommender systemsԽորհրդատու համակարգեր
Առաջարկների համակարգեր
Առաջարկման համակարգեր
առաջարկող համակարգ
Machine Learning (ML)
recursive algorithmandradardz algorithComputer Science (CS)
regressionՀետադիմություն
ռեգրեսիա
Machine Learning (ML)
relational databaseՀարաբերական տվյալների բազաDatabase Management System (DBMS)
repeat purchase rateԿրկնվող գնման գործակից
Veradardzox hachaxordneri gorcakic
(Business) Analytics
residualմնացորդ
սխալ
Statistics
response variableԿախյալ փոփոխականMachine Learning (ML)
retention rate(hachaxordi) պահպանման գործակից,
հավատարմության գործակից
(Business) Analytics
Return on Investment (ROI)ներդրումների վերադարձը,
ներդրումներից հատույց
(Business) Analytics
Root-Mean-Square Error (RMSE)արմատ միջին քառակուսային շեղում (ԱՄՔՇ)Statistics
sampleԸնտրանք, նմուշառումGeneral
scalarսկալյարGeneral
scatter chartՑրվածության դիագրամ
կետային դիագրամ
Visualization
scatter graphՑրվածության դիագրամ
կետային դիագրամ
Visualization
scatter plotՑրվածության դիագրամ
կետային դիագրամ
Visualization
Search Engine Optimization (SEO)Որոնիչի օպտիմալացում
Որոնիչի լավարկում
(Business) Analytics
semi-structured dataԿիսակառույց տվյալներGeneral
semi-supervised learningԿիսահսկվող ուսուցումMachine Learning (ML)
setբազմությունMathematics
skewnessերրորդ կարգի մոմենտ, ասիմետրիայի գործակիցProbability
standard deviationստանդարտ շեղում
Statistics
Standard Error (SE)ստանդարտ սխալStatistics
standardizationստանդարտացումMachine Learning (ML)
statistical learningվիճակագրական ուսուցումMachine Learning (ML)
statistical significance-Վիճակագրական նշանակություն
-Վիճակագրական կարևորություն
Statistics
statisticsվիճակագրությունStatistics
stepwise regression-փուլային Հետադիմություն/ռեգրեսիա
-աստիճանական/աստիճանային Հետադիմություն/ռեգրեսիա
Machine Learning (ML)
strata- շերտ/շերտերStatistics
stratification- շերտավորումMachine Learning (ML)
stratified sampling- շերտավորված նմուշառում
֊ շերտավորված ընտրանք
Machine Learning (ML)
stratum- շերտ/շերտերStatistics
stringտողային փոփոխական
լարային
General
structured dataկառուցվածքային տվյալներGeneral
summary statistics- Ամփոփ վիճակագրություն
- Համառոտ վիճակագրություն
Statistics
supervised clustering- Վերահսկվող խմբավորում
- Վերահսկվող փնջավորում
- Վերահսկվող կլաստերինգ
Machine Learning (ML)
supervised learningվերահսկվող ուսուցումMachine Learning (ML)
Support Vector Machine (SVM)Աջակցող վեկտորային մեքենա
Օժանդակ վեկտորային մեքենա
Machine Learning (ML)
T testT-թեստ
T-փորձարկում
Statistics
testթեստ,փորձարկումMachine Learning (ML)
time seriesԺամանակային շարքStatistics
time-series forecastingժամանակային շարքի կանխատեսումStatistics
trainingուսուցանում, վարժեցումMachine Learning (ML)
treatment groupփորձնական խումբGeneral
true negative- Ճշմարիտ ԲացասականMachine Learning (ML)
true positive- Ճշմարիտ ԴրականMachine Learning (ML)
tupleշարան
type I errorառաջին տիպի սխալ
առաջին տեսակի սխալ
Statistics
type II errorերկրորդ տիպի սխալանք
երկրորդ տեսակի սխալ
Statistics
underfittingԹերմարզումMachine Learning (ML)
unstructured dataոչ կառուցվածքային տվյալներGeneral
unsupervised learningՉվերահսկվող ուսուցումMachine Learning (ML)
validationվավերացումMachine Learning (ML)
validation setվավերացման տվյալների բազմություն
Վավերացման բազմություն
Machine Learning (ML)
variance(model) վարիացիա, (distribution) dispersia Probability
vectorվեկտորMathematics
web scrapingՀամացանցային տվյալների արդյունահանում
Վեբ գրություն
General
weightկշիռGeneral
working capitalաշխատանքային կապիտալ
շրջանառու կապիտալ
(Business) Analytics
z-testZ-թեստ
Z-փորձարկում
Statistics

Acknowledgements

The most deserved acknowledgments to our amazing and talented volunteers who effectively mapped the data science concepts to Armenian words. Thank you Mariam Hovhannisian, Eva Bazinyan, Natalya Bakhshetyan, Sirik Karapetyan, Armen Hovannisian and Manana Hakobyan.

Special thanks to Marat Yavrumyan for the external support and guidance.