Armenian

Data

Science

Dictionary

 

 

 

 

How do you say gradient descent, backpropagation, or all the other fancy but essential data science terms in Armenian?

 

Sometimes there are many options, other times none. To foster effective communication in academia, research and industry, it is crucial to establish a common language in the field.

 

With this goal in mind, we are excited to introduce the Data Science Armenian Dictionary.

 

 

 

 

TermTranslationCategory 1Category 2
(customer) insight analystհաճախորդների վերլուծաբան(business) analyticsjob roles
a/b testing, ab testinga/b թեստավորում, a/b փորձարկումgeneral
accuracyճշգրտությունmachine learning (ml)statistics
activation functionակտիվացման ֆունկցիաdeep learning (dl)machine learning (ml)
ai chatbotչատբոտ, աբ զրուցակիցgeneralnatural language processing (nlp)
anomaly detectionանոմալիայի հայտնաբերումstatisticsmachine learning (ml)
area under the curve (auc)կորով սահմանափակված պատկերի մակերես, կորից վար տիրույթmachine learning (ml)
arrayշարք, զանգվածgeneral
artificial intelligence (ai)արհեստական բանականությունgeneralartificial intelligence (ai)
artificial neural networks (ann)արհեստական նեյրոնային ցանցdeep learning (dl)general
attributeներհատկությունgeneral
autoregressionավտոռեգրեսիաstatisticsmachine learning (ml)
autoregressive (ar) modelավտոռեգրեսիվ մոդելstatisticsmachine learning (ml)
back endբեք էնդgeneral
backpropagationսխալի հետընթաց տարածում, հետ տարածում, հետանցումmachine learning (ml)algorithms
bag-of-words modelբառերի տոպրակ մոդել, բառերի կույտ մոդելnatural language processing (nlp)models
bagging (bootstrap aggregating)կայունալավարկում, չափածրարումmachine learning (ml)algorithms
bar chartսյունաձև դիագրամ, սյունագրամvisualization
barplotսյունային դիագրամ, ձողային դիագրամvisualization
bayes' theoremբայեսի թեորեմprobabilitystatistics
bayesian inferenceբայեսյան կանխագուշակումprobabilitystatistics
bayesian networkբայեսյան ցանցprobabilitystatistics
behavioral analyticsկարգադրողական վերլուծություն, հրահանգչական վերլուծությունgeneral(business) analytics
bernoulli distributionբերնուլիի բաշխումprobabilitystatistics
bernoulli trialբերնուլիի փորձերprobabilitystatistics
biasշեղում, կողմնակալությունmachine learning (ml)
bias–variance tradeoffշեղում-վարիացիա դիլեմմա, շեղում-վարիացիա երկընտրանքstatisticsmachine learning (ml)
big dataմեծ տվյալներ, մեծածավալ տվյալներgeneral
bigramբիգրամgeneralnatural language processing (nlp)
binaryերկուականmathematicsstatistics
binomial distributionբինոմալ բաշխումprobabilitystatistics
booleanբուլյանcomputer science (cs)mathematics
boostingխթանող ալգորիթմերmachine learning (ml)algorithms
bootstrappingսկզբնաբեռնումmachine learning (ml)
box plotտուփ-դիագրամvisualization
business analytics (ba)բիզնես վերլուծություն(business) analyticsgeneral
business intelligence (bi)նկարագրական վերլուծություն(business) analyticsgeneral
categorical variableկարգային փոփոխականstatistics
causationպատճառականությունgeneralmachine learning (ml)
classդասmachine learning (ml)
classificationդասակարգումmachine learning (ml)statistics
classification thresholdդասակարգման սահմանmachine learning (ml)
clickstream analyticsսեղմումահոսքի վերլուծություն, սեղմումների վերլուծություն(business) analytics
clusteringխմբավորումmachine learning (ml)
coefficientգործակիցmathematics
comparable store salesհամադրելի վաճառքներ, համեմատելի վաճառքներ(business) analytics
computational linguisticsմաթեմատիկական լեզվաբանություն, հաշվողական լեզվաբանությունnatural language processing (nlp)
computer vision (cv)համակարգչային տեսողությունartificial intelligence (ai)deep learning (dl)
concaveգոգավորmathematics
confidence intervalվստահելիության միջակայք/մակարդակstatistics
confusion matrixշփոթության մատրիցmachine learning (ml)
consumption patternsսպառման ձևեր, սպառման օրինաչափություններ(business) analytics
continuous variableանընդհատ փոփոխականstatisticsmathematics
control groupվերահսկվող խումբgeneral
convergenceզուգամիտությունmachine learning (ml)deep learning (dl)
convex functionուռուցիկ ֆունկցիաmathematics
correlationկոռելյացիա, հարաբերակցությունstatisticsmachine learning (ml)
cosine similarityկոսինուսային նմանությունmachine learning (ml)algorithms
cost functionկորստի ֆունկցիաmachine learning (ml)mathematics
covarianceկովարիացիա, համափոփոխությունprobabilitystatistics
cross entropyխաչաձև էնտոպիաgeneralmachine learning (ml)
cross validationխաչաձև վավերացումmachine learning (ml)
cross-sectional dataտարածական տվյալներstatistics
cross-sectional time series dataպանելային տվյալներgeneral
customer acquisition cost (cac)հաճախորդի ձեռքբերման արժեք(business) analytics
customer churn rate (ccr)հաճախորդի արտահոսքի գործակից (հագ)(business) analytics
customer lifetime value (clv)հաճախորդի կենսապարբերաշրջանի արժեք (հկա)(business) analytics
customer satisfaction score (csat)հաճախորդների բավարարվածության գնահատական(business) analytics
dashboardվահանակvisualization
data analystտվյալների վերլուծաբան(business) analyticsjob roles
data augmentationտվյալների հավելումgeneraldeep learning (dl)
data cleaningտվյալների մաքրումgeneral
data cleansingտվյալների մաքրումgeneral
data engineerտվյալների ինժեներ, տվյալների ճարտարագետjob roles
data engineeringտվյալների ճարտարագիտությունgeneral
data explorationտվյալների ուսումնասիրությունgeneral
data governance (dg)տվյալների ղեկավարում, տվյալների կառավարումgeneral
data journalismտվյալների լրագրություն, տվյալային լրագրությունgeneral
data managementտվյալների ղեկավարում, տվյալների կառավարումgeneral
data miningտվյալների արդյունահանումgeneral
data pipelineտվյալների հոսքագիծgeneral
data processingտվյալների մշակումgeneral
data storytellingտվյալային պատմախոսությունgeneral
data typeտվյալների տեսակgeneral
data visualizationտվյալների վիզուալացում, տվյալների պատկերումvisualizationgeneral
data warehouse (dw or dwh)տվյալների պահեստgeneral
data wranglingտվյալների փոխակերպում, տվյալների նախապատրաստումgeneral
data-drivenտվյալների վրա հիմնված, տվյալահենgeneral
databaseտվյալների բազաgeneral
dataframeտվյալների հավաքածու, տվյալների աղյուսակgeneral
datasetտվյալների հավաքածու, տվյալների շարք, տվյալների բազմությունgeneral
decileտասնյակstatistics
decision boundaryորոշման սահման(ագիծ)statisticsmachine learning (ml)
decision treeորոշման ծառmachine learning (ml)
deep learning (dl)խորն ուսուցում, խորուսուցումdeep learning (dl)general
degrees of freedom (df)ազատության աստիճաններstatistics
density plotհավանականության դիագրամ, հավանականության խտության դիագրամvisualization
descriptive analyticsվարքային վերլուծություն, վարքագծային վերլուծություն(business) analytics
diagnostic analysisպատճառաբանական վերլուծություն, ախտորոշիչ վերլուծություն(business) analytics
digital analystթվային վերլուծաբանjob roles
dimension reductionչափումային նվազեցում, չափումային կրճատումmachine learning (ml)statistics
divergenceտարամիտությունmathematics
divide and conquer algorithm«բաժանիր և տիրիր» ալգորիթմalgorithmscomputer science (cs)
donut diagramօղակաձև դիագրամvisualization
dynamic programming algorithmդինամիկ ծրագրավորման ալգորիթմmathematicscomputer science (cs)
earnings per share (eps)շահույթ մեկ բաժնետոմսի համար(business) analytics
edge analyticsծայրային վերլուծություն, եզրային վերլուծություն(business) analytics
ensemble methodsանսամբլային մեթոդներstatisticsmachine learning (ml)
ensemble modelingանսամբլային մոդելավորումstatisticsmachine learning (ml)
error termսխալ, սխալանքstatisticsmachine learning (ml)
evaluation metricsգնահատման չափումներstatisticsmachine learning (ml)
expectation–maximization (em) algorithmսպասման և առավելացման ալգորիթմ, սպասման-առավելացման ալգորիթմalgorithms
explorationտվյալների հետազոտական վերլուծություն (տհվ)general
extract transform and load (etl)հավաքել, փոխակերպել և բեռնել (հփբ)general
f-scoref-արժեք, f գնահատականstatisticsmachine learning (ml)
factor analysisգործոնի վերլուծությունstatisticsmachine learning (ml)
false negativeկեղծ բացասականmachine learning (ml)
false positiveկեղծ դրականmachine learning (ml)
feature engineeringհատկանիշների կառուցում, հատկանիշների ստեղծումmachine learning (ml)
feature hashingհատկանիշների վերապատկերում, հատկանիշների հեշավորումmachine learning (ml)
feature reductionհատկանիշների կրճատում, հատկանիշների նվազեցումmachine learning (ml)
feature spaceհատկանիշների տարածությունmachine learning (ml)
feature vectorհատկանիշների վեկտորmachine learning (ml)
feedforwardառաջատար նեյրոնային ցանց, ուղիղ կապված նեյրոնային ցանց, ուղղագիծ նեյրոնային ցանց, առաջաբեր նեյրոնային ցանցdeep learning (dl)
front endֆրոնթ էնդ
fuzzy algorithmմշուշոտ ալգորիթմalgorithms
game theoryխաղերի տեսությունgeneralmathematics
gaussian mixture modelգաուսյան խառնուրդի մոդելstatisticsmodels
generative adversarial network (gan)գեներացնող հակամարտ ցանց, գոյացնող մրցակցային ցանցmachine learning (ml)
genetic algorithm (ga)գենետիկական ալգորիթմ, գենետիկ ալգորիթմcomputer science (cs)algorithms
goodness of fitմոդելի համապատասխանությունstatistics
gradient descentգրադիենտի անկում, ածանցյալի անկումmachine learning (ml)algorithms
graph database (gdb)գրաֆիկական տվյալների բազաgeneral
greedy algorithmագահ ալգորիթմ, ժլատ ալգորիթմ, անհագ ալգորիթմalgorithms
grid searchվանդակային որոնում, ցանցային որոնումmachine learning (ml)
gross profit marginհամախառն շահույթի մարժա(business) analytics
heteroskedasticityհետերոսկեդաստիկությունstatistics
hidden markov model (hmm)թաքնված մարկովյան մոդել, մարկովյան թաքնված մոդել, մարկովի թաքնված մոդելstatisticsmodels
histogramհիստոգրամvisualization
homoscedasticityհոմոսկեդաստիկությունstatistics
hyperparameterգերցուցիչmachine learning (ml)
hypothesisհիպոթեզ, վարկածstatistics
imbalanced dataտվյալների անհավասարակշռությունmachine learning (ml)
independent and identically distributed (iid)անկախ և նույնական բաշխվածstatisticsprobability
indexցուցիչ, ինդեքսgeneral
insightգտածոgeneral
iterationիտերացիա, բազմակրկնությունgeneral
joint probability distributionհամատեղ հավանականության բաշխումstatistics
k-means clusteringk-միջինով խմբավորում, k-միջիններով խմբավորումmachine learning (ml)
key performance indicator (kpi)հիմնական կատարողական ցուցիչ (հկց), արդյունավետության առանցքային ցուցանիշ (աաց)(business) analytics
key-valueբանալիgeneral
kurtosisչորրորդ կարգի մոմենտ, էկսցեսstatisticsprobability
labelպիտակmachine learning (ml)
learning rateուսուցման արագության գործակից, ուսուցման գործակիցmachine learning (ml)statistics
line chartգծային դիագրամvisualization
linear regressionգծային ռեգրեսիաmachine learning (ml)statistics
listցուցակ, ցանկgeneral
local maximumտեղային մաքսիմումmathematics
local minimumտեղային մինիմումmathematics
logistic regressionտրամաբանական ռեգրեսիա, լոգիստիկական ռեգրեսիաmachine learning (ml)statistics
longitudinal dataերկայնական տվյալներgeneral
machine learningմեքենայական ուսուցում, մեքենական ուսուցումmachine learning (ml)general
market basket analysis (mba)սպառողական զամբյուղի վերլուծությունgeneral(business) analytics
matrixմատրիցmathematicscomputer science (cs)
maximum likelihoodառավելագույն ճշմարտանմանությունstatistics
maximum likelihood estimateառավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդstatistics
maximum likelihood estimation (mle)առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդstatistics
metadataմետատվյալներgeneral
mixture modelխառնուրդի մոդելներ, խառնուրդային մոդել(ներ)statisticsprobability
modelմոդելmachine learning (ml)models
model deploymentմոդելի տեղակայում, մոդելի կիրառումmachine learning (ml)models
model fittingմոդելի համապատասխանեցում, մոդելի հարմարեցումmachine learning (ml)models
model selectionմոդելի ընտրությունmachine learning (ml)models
model tuningմոդելի կարգավորում, մոդելի լարումmachine learning (ml)models
multinomial distributionբազմանդամային բաշխումprobability
named-entity recognition (ner)անվանական միավորների ճանաչումnatural language processing (nlp)
natural language processing (nlp)բնական լեզվի մշակումgeneralcomputer science (cs)
net profit marginզուտ շահույթի մարժա(business) analytics
net working capital (nwc)աշխատանքային կապիտալ, շրջանառու կապիտալ(business) analytics
network analysis (na)ցանցի վերլուծությունgeneral(business) analytics
normal distributionնորմալ բաշխումprobabilitystatistics
normalizationբնականոնացումmachine learning (ml)statistics
observationդիտարկումgeneral
omitted variable biasբացակայող փոփոխականի շեղումstatistics
one-hot encodingմիաթեժ ծածկագրումmachine learning (ml)
one-shot learningմիափորձ ուսուցում, սակավափորձ ուսուցումmachine learning (ml)deep learning (dl)
optimizationօպտիմալացում, լավարկումmachine learning (ml)mathematics
outlierկողմնակի կետ, հեռավոր կետstatisticsmachine learning (ml)
overfittingգերմարզումmachine learning (ml)statistics
oversamplingգերնմուշառում, գերընտրանքmachine learning (ml)statistics
p-valueվստահելիության մակարդակ, p-արժեքstatistics
panel dataպանելային տվյալներgeneral
panel regressionպանելային ռեգրեսիա, պանելային հետադիմությունstatistics
parallel programmingզուգահեռ ծրագրավորումgeneral
parameterցուցիչ, պարամետրmachine learning (ml)
parsingշարահյուսական վերլուծությունnatural language processing (nlp)
part-of-speech tagging (pos tagging)քերականական պիտակավորումnatural language processing (nlp)
pie chartշրջանաձև դիագրամvisualization
pivot tableառանցքային աղյուսակstatisticsgeneral
pooling layerփուլինգ շերտ, կուտակային շերտdeep learning (dl)
populationգլխավոր համախմբությունgeneral
posterior distributionհետփորձնական բաշխումstatistics
precisionճշգրտության (չափում)machine learning (ml)statistics
predictive analyticsկանխատեսող վերլուծությունstatistics(business) analytics
prescriptive analyticsկարգադրողական վերլուծություն, հրահանգչական վերլուծությունstatistics(business) analytics
principal component analysis (pca)գլխավոր բաղադրիչի վերլուծությունmachine learning (ml)statistics
prior distributionնախափորձնական բաշխում, նախնական բաշխումstatisticsprobability
quantileբաժանագիծ, քվանտիլ/կվանտիլstatisticsprobability
quartileքառորդstatisticsprobability
randomպատահականstatistics
random forestպատահական անտառmachine learning (ml)
randomnessպատահականությունstatistics
recallզգայունությունmachine learning (ml)statistics
receiver operating characteristic (roc) curveroc կոր, սխալի կորvisualizationmachine learning (ml)
recommendation systemխորհրդատու համակարգեր, առաջարկների համակարգեր, առաջարկման համակարգեր, առաջարկող համակարգmachine learning (ml)
recommender systemsխորհրդատու համակարգեր, առաջարկների համակարգեր, առաջարկման համակարգեր, առաջարկող համակարգmachine learning (ml)
recursive algorithmանդրադարձ ալգորիթմcomputer science (cs)algorithms
regressionհետադիմություն, ռեգրեսիաmachine learning (ml)statistics
relational databaseհարաբերական տվյալների բազա, հարաբերվող տվյալների բազաdatabase management system (dbms)
repeat purchase rateկրկնվող գնման գործակից, վերադարձող հաճախորդների գործակից(business) analytics
residualմնացորդ, սխալstatistics
response variableկախյալ փոփոխականmachine learning (ml)statistics
retention rateհաճախորդի պահպանման գործակից, հավատարմության գործակից(business) analytics
return on investment (roi)ներդրումների վերադարձը, ներդրումներից հատույց(business) analytics
roc curveroc կորvisualizationmachine learning (ml)
root-mean-square error (rmse)արմատ միջին քառակուսային շեղում (ամքշ)statisticsmachine learning (ml)
sampleընտրանք, նմուշառումgeneral
scalarսկալյարgeneral
scatter chartցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամvisualization
scatter graphցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամvisualization
scatter plotցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամvisualization
search engine optimization (seo)որոնիչի օպտիմալացում, որոնիչի լավարկում(business) analytics
semi-structured dataկիսակառույց տվյալներgeneral
semi-supervised learningկիսահսկվող ուսուցումmachine learning (ml)
setբազմությունmathematics
skewnessասիմետրիայի գործակիցprobabilitystatistics
standard deviationստանդարտ շեղումstatistics
standard error (se)ստանդարտ սխալstatistics
standardizationստանդարտացումmachine learning (ml)statistics
statistical learningվիճակագրական ուսուցումmachine learning (ml)
statistical significanceվիճակագրական նշանակություն, վիճակագրական կարևորությունstatistics
statisticsվիճակագրությունstatistics
stepwise regressionփուլային ռեգրեսիա, աստիճանական/աստիճանային ռեգրեսիաmachine learning (ml)statistics
strataշերտերstatistics
stratificationշերտավորումmachine learning (ml)statistics
stratified samplingշերտավորված նմուշառում, շերտավորված ընտրանքmachine learning (ml)statistics
stratumշերտstatistics
stringտողային փոփոխականgeneral
structured dataկառուցվածքային տվյալներgeneral
summary statisticsամփոփ վիճակագրությունstatistics
supervised clusteringվերահսկվող խմբավորումmachine learning (ml)
supervised learningվերահսկվող ուսուցումmachine learning (ml)
support vector machine (svm)աջակցող վեկտորային մեքենա, օժանդակ վեկտորային մեքենաmachine learning (ml)models
t testt-թեստ, t-փորձարկումstatistics
t-testt-թեստstatisticsmachine learning (ml)
testթեստ,փորձարկումmachine learning (ml)
time seriesժամանակային շարքstatistics
time-series forecastingժամանակային շարքի կանխատեսումstatistics
trainingուսուցանում, վարժեցումmachine learning (ml)
treatment groupփորձնական խումբgeneral
true negativeճշմարիտ բացասականmachine learning (ml)general
true positiveճշմարիտ դրականmachine learning (ml)
tupleշարան
type i errorառաջին տիպի սխալstatistics
type ii errorերկրորդ տիպի սխալstatistics
underfittingթերմարզումmachine learning (ml)statistics
unstructured dataոչ կառուցվածքային տվյալներgeneral
unsupervised learningչվերահսկվող ուսուցումmachine learning (ml)
validationվավերացումmachine learning (ml)
validation setվավերացման տվյալների բազմություն, վավերացման բազմությունmachine learning (ml)
variance(model) վարիացիա, (distribution) դիսպերսիաprobabilitystatistics
vectorվեկտորmathematics
web scrapingհամացանցային տվյալների արդյունահանում, վեբ գրությունgeneral
weightկշիռgeneral
working capitalաշխատանքային կապիտալ, շրջանառու կապիտալ(business) analytics
z-testz-թեստstatisticsmachine learning (ml)

Acknowledgements

The most deserved acknowledgments to our amazing and talented volunteers who effectively mapped the data science concepts to Armenian words. Thank you Mariam Hovhannisian, Eva Bazinyan, Natalya Bakhshetyan, Sirik Karapetyan, Armen Hovannisian and Manana Hakobyan.

Special thanks to Marat Yavrumyan and Hrant Khachatryan for the external support and guidance.